Pozor, nyní máte možnost objednat si knížky s dopravou zdarma - po Čechách stačí nakoupit alespoň za 800 Kč a ze Slovenska za 40 eur.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI


Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti
soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji
Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké
informace ukládáme a jak je využíváme.


1. INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu
s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od
25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti
Martin Kulhavý, IČ 63198118, se sídlem v Přehvozdí 94, 281 63 (dále jako "Společnost"
nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a
ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE ZÍSKÁVÁME

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a
poskytovaných služeb:

2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky
- identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)
- kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
- název firmy, IČ/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky
- údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)
- údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena
a název nakoupených výrobků.
2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v
průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek
(viz. sekce cookies níže).
3. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME
3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
- k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
- komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
- analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
- řešení Vašich reklamací a stížností;
- plnění našich zákonných povinností;
3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich
oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho
souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich
práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše
uvedené účely.
3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených
účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními
předpisy.
4. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro
který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě
můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
- je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
- je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
- je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním
nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);
4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj.
nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to
zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a
remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv
odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail hnizdo@krkavcimatka.cz
nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.
5. KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
- poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností,
zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se
správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují
písemnosti;
- jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním
úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského
hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou
úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo
EHP, a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP,
zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek
nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.
6. CO JSOU TO COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME
6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a
které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o
textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v
okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli –
např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opakované
návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
6.3 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich
internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte
možnost:
- zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového
prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč
nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití
technologie cookies); nebo
- můžete svůj souhlas bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na
adresu: hnizdo@krkavcimatka.cz, nebo dopisem na adresu společnosti.
7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA
7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše
osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich
zpracováním ze strany Společnosti;
(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud
(i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování;
(ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování;
(iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování;
(iv) byly zpracovány nezákonně; nebo
(v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud
(i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost;
(ii) zpracování je protizákonné;
(iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních
nároků nebo
(iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné
důvody převažují nad Vašimi zájmy;
(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je
zpracováváme
(i) pro účely přímého marketingu nebo
(ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00
Praha 7; www.uoou.cz.
7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím
s využitím kontaktních údajů uvedených níže.
8. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, které jsou pro nás
mimořádně důležité, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu
před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT
systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich
údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech,
které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme
nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální
opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
9. POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE NEBO CHCETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA
9.1 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete
uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních
údajů, a to elektronicky na e-mail hnizdo@krkavcimatka.cz, nebo písemně na výše
uvedené adrese Společnosti.